Corporate Governance

  • Board of Directors
  • Memorandum & Policy
  • Complaint and Reporting

Composition of the Board

The Board consists of eight members: two are Non-executive Directors, two are Executive Directors and four of them are Independent Non-executive Directors.

Non-executive Directors

Wang Dongjin       (Chairman)
Wen Dongfen       

Executive Directors

Xu Keqiang       
Hu Guangjie       

Independent Non-executive Directors

Chiu Sung Hong       
Lawrence J. Lau       
Tse Hau Yin, Aloysius       
Qiu Zhi Zhong